Share123.vn thông báo: Kể từ ngày 01/03/2019 chúng tôi sẽ chuyển hệ thống sang Webseo.com.vn, quý khách mua Template blogspot đẹp có thể truy cập vào hệ thống mới tại đây
Đăng bởi Huy Tập lúc 14/09/2013 0
Có khá nhiều kiểu slide ảnh dùng làm slide giới thiệu sản phẩm, giới thiệu công ty ngay  ngoài trang chủ, slide bài mới khá đẹp trên  mạng hôm nay mình chia sẻ lại một dạng slide ảnh có chú thích khá phổ biến và được trang thiết kế blog hay sử dụng.
Tạo slide ảnh đẹp và chuyên nghiệp bằng javascript


Cách làm:
Đăng nhập Blogger => Bố cục => Thêm tiện ích => Thêm HTML/Javascript sau đó paste đoạn code sau: <style type="text/css">
#mcis {
display: none;
}

#sliderFrame {
position: relative;
width: 970px;/* Chiều rộng bên trong khung trượt */
margin: 0 auto;
border:1px solid #000;
}

#ribbon {
width: 111px;
height: 111px;
position: absolute;
top: -4px;
left: -4px;
background: url(https://lh6.googleusercontent.com/-Z9OkPyAclCI/UY0WD2bz58I/AAAAAAAAZjI/BzLl-S5LLbo/s109-no/ribbon.png) no-repeat;
z-index: 7;
}

#slider {
width: 100%;/* Chiều rộng ảnh */
height: 500px;/* Chiều cao ảnh*/
background: #fff url(https://lh5.googleusercontent.com/-etAuD7jFG-c/UY0WCabTfcI/AAAAAAAAZjA/JIm9zbbrrf0/w39-h15-no/loading.gif) no-repeat 50% 50%;
position: relative;
margin: 0 auto;
box-shadow: 0px 1px 5px #999999;
}

#slider img {
position: absolute;
border: none;
display: none;
}

#slider a.imgLink {
z-index: 2;
display: none;
position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
border: 0;
padding: 0;
margin: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}

div.mc-caption-bg, div.mc-caption-bg2 {
position: absolute;
width: 100%;
height: auto;
padding: 0;
left: 0px;
bottom: 0px;
z-index: 3;
overflow: hidden;
font-size: 0;
}

div.mc-caption-bg {
background-color: black;
}

div.mc-caption {
font: bold 14px/20px Arial;
color: #EEE;
z-index: 4;
padding: 10px 0;
text-align: center;
}

div.mc-caption a {
color: #FB0;
}

div.mc-caption a:hover {
color: #DA0;
}

div.navBulletsWrapper {
top: 490px;
left: 10px;
width: 150px;
background: none;
padding-left: 20px;
position: relative;
z-index: 5;
cursor: pointer;
}

div.navBulletsWrapper div {
width: 11px;
height: 11px;
background: transparent url(https://lh3.googleusercontent.com/-K0b7aXnIZ5g/UY0WCCY03XI/AAAAAAAAZi8/71HSJRQAaC8/w11-h22-no/bullet.png) no-repeat 0 0;
float: left;
overflow: hidden;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
margin-right: 11px;
_position: relative;
}

div.navBulletsWrapper div.active {
background-position: 0 -11px;
}

#slider {
transform: translate3d(0,0,0);
-ms-transform: translate3d(0,0,0);
-moz-transform: translate3d(0,0,0);
-o-transform: translate3d(0,0,0);
-webkit-transform: translate3d(0,0,0);
}
</style>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var sliderOptions=
{
 sliderId: "slider",
 effect: "series1",
 effectRandom: false,
 pauseTime: 2600,
 transitionTime: 600,
 slices: 12,
 boxes: 8,
 hoverPause: true,
 autoAdvance: true,
 captionOpacity: 0.3,
 captionEffect: "fade",
 thumbnailsWrapperId: "thumbs",
 license: "l91b"
};

var imageSlider=new mcImgSlider(sliderOptions);

/* Menucool Javascript Image Slider v2012.7.3. Copyright www.menucool.com */
function mcImgSlider(e){var B=function(d){var a=d.childNodes,c=[];if(a)for(var b=0,e=a.length;b<e;b++)a[b].nodeType==1&&c.push(a[b]);return c},A=function(a,b){return a.getElementsByTagName(b)},O=function(a){for(var c,d,b=a.length;b;c=parseInt(Math.random()*b),d=a[--b],a[b]=a[c],a[c]=d);return a},x=function(a,b){if(a){a.o=b;a.style.opacity=b;a.style.filter="alpha(opacity="+b*100+")"}},N=function(a,c,b){if(a.addEventListener)a.addEventListener(c,b,false);else a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+c,b)},P=document,G=function(c,a,b){return b?c.substring(a,b):c.substring(a)},s=function(){this.d=[];this.b=null;this.c()};function M(){var c=50,b=navigator.userAgent,a;if((a=b.indexOf("MSIE "))!=-1)c=parseInt(b.substring(a+5,b.indexOf(".",a)));return c}var Q=M()<9;s.a={f:function(a){return-Math.cos(a*Math.PI)/2+.5},g:function(a){return a},h:function(b,a){return Math.pow(b,a*2)},j:function(b,a){return 1-Math.pow(1-b,a*2)}};s.prototype={k:{c:e.transitionTime,a:function(){},b:s.a.f,d:1},c:function(){for(var b=["webkit","moz","ms","o"],a=0;a<b.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[b[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[b[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[b[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}this.supportAnimationFrame=!!window.requestAnimationFrame},m:function(h,d,g,c){for(var b=[],i=g-d,j=g>d?1:-1,f=Math.ceil(60*c.c/1e3),a,e=1;e<=f;e++){a=d+c.b(e/f,c.d)*i;if(h!="opacity")a=Math.round(a);b.push(a)}b.index=0;return b},n:function(){this.b==null&&this.p()},p:function(){this.q();var a=this;this.b=this.supportAnimationFrame?window.requestAnimationFrame(function(){a.p()}):window.setInterval(function(){a.q()},15)},q:function(){var a=this.d.length;if(a){for(var c=0;c<a;c++)this.o(this.d[c]);while(a--){var b=this.d[a];if(b.d.index==b.d.length){b.c();this.d.splice(a,1)}}}else{if(this.supportAnimationFrame)window.cancelAnimationFrame(this.b);else window.clearInterval(this.b);this.b=null}},o:function(a){if(a.d.index<a.d.length){var c=a.b,b=a.d[a.d.index];if(a.b=="opacity"){if(Q){c="filter";b="alpha(opacity="+Math.round(b*100)+")"}}else b+="px";a.a.style[c]=b;a.d.index++}},r:function(e,b,d,f,a){a=this.s(this.k,a);var c=this.m(b,d,f,a);this.d.push({a:e,b:b,d:c,c:a.a});this.n()},s:function(c,b){b=b||{};var a,d={};for(a in c)d[a]=b[a]!==undefined?b[a]:c[a];return d}};var d=new s,b={a:0,e:"",d:0,c:0,b:0},a,c,l,o,v,t,w,f,g,z,r,h,p,q,n,y,j,k=null,E=function(b){if(b=="series1")a.a=[6,8,15,2,5,14,13,3,7,4,14,1,13,15];else if(b=="series2")a.a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17];else a.a=b.split(/\W+/);a.a.p=e.effectRandom?-1:a.a.length==1?0:1},D=function(){a={b:e.pauseTime,c:e.transitionTime,f:e.slices,g:e.boxes,O0:e.license,h:e.hoverPause,i:e.autoAdvance,j:e.captionOpacity,k:e.captionEffect=="none"?0:e.captionEffect=="fade"?1:2,l:e.thumbnailsWrapperId,Ob:function(){typeof beforeSlideChange!=="undefined"&&beforeSlideChange(arguments)},Oa:function(){typeof afterSlideChange!=="undefined"&&afterSlideChange(arguments)}};if(c)a.m=Math.ceil(c.offsetHeight*a.g/c.offsetWidth);E(e.effect);a.n=function(){var b;if(a.a.p==-1)b=a.a[Math.floor(Math.random()*a.a.length)];else{b=a.a[a.a.p];a.a.p++;if(a.a.p>=a.a.length)a.a.p=0}if(b<1||b>17)b=15;return b}},m=[];function J(){var e;if(a.l)e=document.getElementById(a.l);if(e)for(var f=e.childNodes,d=0;d<f.length;d++)f[d].className=="thumb"&&m.push(f[d]);var c=m.length;if(c){while(c--){m[c].on=0;m[c].i=c;m[c].onclick=function(){k.y(this.i)};m[c].onmouseover=function(){this.on=1;this.className="thumb thumb-on"};m[c].onmouseout=function(){this.on=0;this.className=this.i==b.a?"thumb thumb-on":"thumb"}}F(0)}}function F(b){var a=m.length;if(a)while(a--)m[a].className=a!=b&&m[a].on==0?"thumb":"thumb thumb-on"}function K(b){var a=[],c=b.length;while(c--)a.push(String.fromCharCode(b[c]));return a.join("")}var L=function(b){var a=document.getElementById(b);if(a)a.b=function(b){return a.innerHTML.indexOf(b)>-1};return a},C=function(a,f,h,c,b,e,g){setTimeout(function(){if(f&&h==f-1){var g={};g.a=function(){k.o()};for(var i in a)g[i]=a[i]}else g=a;b.width!==undefined&&d.r(c,"width",b.width,e.width,a);b.height!==undefined&&d.r(c,"height",b.height,e.height,a);d.r(c,"opacity",b.opacity,e.opacity,g)},g)},H=function(a){c=a;this.b=0;this.c()},u=function(b){var a=document.createElement("div");a.className=b;return a};H.prototype={c:function(){l=c.offsetWidth;o=c.offsetHeight;j=B(c);var i=j.length;while(i--){var e=j[i],d=null;if(e.nodeName!="IMG"){if(e.nodeName=="A"){d=e;d.style.display="none";var m=d.className?" "+d.className:"";d.className="imgLink"+m;var p=this.z(d),h=d.getAttribute("href");if(p&&typeof McVideo!="undefined"&&h&&h.indexOf("http")!=-1){d.onclick=function(){return this.getAttribute("autoPlayVideo")=="true"?false:k.d(this)};McVideo.register(d,this)}}e=A(e,"img")[0]}e.style.display="none";b.d++}a.m=Math.ceil(o*a.g/l);if(j[b.a].nodeName=="IMG")b.e=j[b.a];else b.e=A(j[b.a],"img")[0];if(j[b.a].nodeName=="A")j[b.a].style.display="block";c.style.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat';this.i();v=this.k();this.m();var f=this.v(),g=b.e.parentNode;if(this.z(g)&&g.getAttribute("autoPlayVideo")=="true")this.d(g);else if(a.i&&b.d>1)n=setTimeout(function(){f.y(f.n(1))},a.b);if(a.h){c.onmouseover=function(){if(b.b!=2){b.b=1;clearTimeout(n);n=null}};c.onmouseout=function(){if(b.b!=2){b.b=0;if(n==null&&!b.c&&a.i)n=setTimeout(function(){f.y(f.n(b.a+1))},a.b/2)}}}},d:function(c){var a=McVideo.play(c,l,o);if(a)b.b=2;return!this.b},f:function(){y=u("navBulletsWrapper");for(var e=[],a=0;a<b.d;a++)e.push("<div rel='"+a+"'></div>");y.innerHTML=e.join("");for(var d=B(y),a=0;a<d.length;a++){if(a==b.a)d[a].className="active";d[a].onclick=function(){k.y(parseInt(this.getAttribute("rel")))}}c.appendChild(y)},g:function(){var c=B(y),a=b.d;while(a--){if(a==b.a)c[a].className="active";else c[a].className="";if(j[a].nodeName=="A")j[a].style.display=a==b.a?"block":"none"}},h:function(c){var b=function(b){var a=b.charCodeAt(0).toString();return G(a,a.length-1)},a=c.split("");return a[1]+b(a[0])+(a.length==2?"":b(a[2]))},i:function(){t=u("mc-caption");w=u("mc-caption");f=u("mc-caption-bg");x(f,0);f.appendChild(w);g=u("mc-caption-bg2");g.appendChild(t);x(g,0);g.style.visibility=f.style.visibility=w.style.visibility="hidden";c.appendChild(f);c.appendChild(g);z=[f.offsetLeft,f.offsetTop,t.offsetWidth];t.style.width=w.style.width=t.offsetWidth+"px";this.j()},j:function(){if(a.k==2){r=p={opacity:0,width:0,marginLeft:Math.round(z[2]/2)};h={opacity:1,width:z[2],marginLeft:0};q={opacity:a.j,width:z[2],marginLeft:0}}else if(a.k==1){r=p={opacity:0};h={opacity:1};q={opacity:a.j}}else{r=h={};q=p={}}},k:function(){var a=b.e.getAttribute("alt");if(a&&a.substr(0,1)=="#"){var c=document.getElementById(a.substring(1));a=c?c.innerHTML:""}this.l();return a},l:function(){if(t.innerHTML.length>1){var b={c:a.b/4.5,b:a.k==1?s.a.f:s.a.h,d:a.k==1?0:3},c=b;c.a=function(){f.style.visibility=g.style.visibility="hidden"};if(!a.k)c.c=b.c=10;if(h.marginLeft!==undefined){d.r(g,"width",h.width,r.width,b);d.r(f,"width",q.width,p.width,b);d.r(g,"marginLeft",h.marginLeft,r.marginLeft,b);d.r(f,"marginLeft",q.marginLeft,p.marginLeft,b)}if(h.opacity!==undefined){d.r(g,"opacity",h.opacity,r.opacity,b);d.r(f,"opacity",q.opacity,p.opacity,c)}}},m:function(){w.innerHTML=t.innerHTML=v;if(v){f.style.visibility=g.style.visibility="visible";var b={c:a.k?a.b/3:10,b:a.k==1?s.a.f:s.a.j,d:a.k==1?0:3};if(h.marginLeft!==undefined){d.r(g,"width",r.width,h.width,b);d.r(f,"width",p.width,q.width,b);d.r(g,"marginLeft",r.marginLeft,h.marginLeft,b);d.r(f,"marginLeft",p.marginLeft,q.marginLeft,b)}if(h.opacity!==undefined){d.r(g,"opacity",r.opacity,h.opacity,b);d.r(f,"opacity",p.opacity,q.opacity,b)}}},a:function(a){return a.replace(/(?:.*\.)?(\w)([\w\-])?[^.]*(\w)\.[^.]*$/,"$1$3$2")},o:function(){b.c=0;clearTimeout(n);n=null;this.m();c.style.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat';var e=this,d=b.e.parentNode;if(this.z(d)&&d.getAttribute("autoPlayVideo")=="true")this.d(d);else if(!b.b&&a.i)n=setTimeout(function(){e.y(e.n(b.a+1))},a.b);a.Oa.call(this,b.a,b.e)},p:function(){b.c=1;if(j[b.a].nodeName=="IMG")b.e=j[b.a];else b.e=A(j[b.a],"img")[0];this.g();v=this.k();var f=A(c,"div");i=f.length;while(i--)if(f[i].className=="mcSlc"||f[i].className=="mcBox"){var g=c.removeChild(f[i]);delete g}var d=a.n();a.Ob.apply(this,[b.a,b.e,v,d]);F(b.a);var e=d<14?this.w(d):this.x();if(d<9||d==15){if(d%2)e=e.reverse()}else if(d<14)e=e[0];if(d<9)this.q(e,d);else if(d<13)this.r(e,d);else if(d==13)this.s(e);else if(d<16)this.t(e,d);else this.u(e,d)},q:function(b,c){for(var d=0,e=c<7?{height:0,opacity:-.4}:{width:0,opacity:0},g={height:o,opacity:1},a=0,f=b.length;a<f;a++){if(c<3)b[a].style.bottom="0";else if(c<5)b[a].style.top="0";else if(c<7){b[a].style[a%2?"bottom":"top"]="0";e.opacity=-.2}else{g={width:b[a].offsetWidth,opacity:1};b[a].style.width=b[a].style.top="0";b[a].style.height=o+"px"}C({},f,a,b[a],e,g,d);d+=50}},r:function(c,b){c.style.width=b<11?"0px":l+"px";c.style.height=b<11?o+"px":"0px";x(c,1);if(b<11)c.style.top="0";if(b==9){c.style.left="auto";c.style.right="0px"}else if(b>10)c.style[b==11?"bottom":"top"]="0";if(b<11)var e=0,f=l;else{e=0;f=o}var g={b:s.a.j,c:a.c*2,a:function(){k.o()}};d.r(c,b<11?"width":"height",e,f,g)},s:function(b){b.style.top="0";b.style.width=l+"px";b.style.height=o+"px";var c={c:a.c*2,a:function(){k.o()}};d.r(b,"opacity",0,1,c)},t:function(b){var n=a.g*a.m,k=timeBuff=0,f=colIndex=0,d=[];d[0]=[];for(var c=0,j=b.length;c<j;c++){b[c].style.width=b[c].style.height="0px";d[f][colIndex]=b[c];colIndex++;if(colIndex==a.g){f++;colIndex=0;d[f]=[]}}for(var l={c:a.c/1.3},g=0,j=a.g*2;g<j;g++){for(var e=g,h=0;h<a.m;h++){if(e>=0&&e<a.g){var i=d[h][e];C(l,b.length,k,i,{width:0,height:0,opacity:0},{width:i.w,height:i.h,opacity:1},timeBuff);k++}e--}timeBuff+=100}},u:function(a,g){a=O(a);for(var d=0,b=0,h=a.length;b<h;b++){var c=a[b];if(g==16){a[b].style.width=a[b].style.height="0px";var e={width:0,height:0,opacity:0},f={width:c.w,height:c.h,opacity:1}}else{e={opacity:0};f={opacity:1}}C({},a.length,b,c,e,f,d);d+=20}},v:function(){return(new Function("a","b","c","d","e","f","g","h","this.f();var l=e(g(b([110,105,97,109,111,100])));if(l==''||l.length>3||(f(l).length==2?a[b([48,79])].indexOf(f(l))>-1:a[b([48,79])]==f(l)+'b')){d();this.b=1;}else{a[b([97,79])]=a[b([98,79])]=function(){};var k=c(b([115,105,99,109]));if (k && k.getAttribute(b([102,101,114,104]))) var x = k.getAttribute(b([102,101,114,104]));if (x && x.length > 20) var y = h(x, 17, 19) == 'ol';if(!(y&&(k.b('en') || k.b('li')))){a.a=[6];a.a.p=0;}};return this;")).apply(this,[a,K,L,J,this.a,this.h,function(a){return P[a]},G])},w:function(f){for(var i=[],g=f>8?l:Math.round(l/a.f),j=f>8?1:a.f,e=0;e<j;e++){var h=u("mcSlc"),d=h.style;d.left=g*e+"px";d.width=(e==a.f-1?l-g*e:g)+"px";d.height="0px";d.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat -'+e*g+"px 0%";if(f==10)d.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat right top';else if(f==12)d.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat left bottom';d.zIndex=1;d.position="absolute";x(h,0);c.appendChild(h);i.push(h)}return i},x:function(){for(var j=[],i=Math.round(l/a.g),h=Math.round(o/a.m),g=0;g<a.m;g++)for(var f=0;f<a.g;f++){var d=u("mcBox"),e=d.style;e.left=i*f+"px";e.top=h*g+"px";d.w=f==a.g-1?l-i*f:i;d.h=g==a.m-1?o-h*g:h;e.width=d.w+"px";e.height=d.h+"px";e.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat -'+f*i+"px -"+g*h+"px";e.zIndex=1;e.position="absolute";x(d,0);c.appendChild(d);j.push(d)}return j},y:function(c,e){if(b.c&&!e||c==b.a)return 0;if(b.b==2){b.b=0;var a=document.getElementById("mcVideo");a.src="";var d=a.parentNode.parentNode.removeChild(a.parentNode);delete d}clearTimeout(n);n=null;b.a=this.n(c);this.p()},n:function(a){if(a>=b.d)a=0;else if(a<0)a=b.d-1;return a},To:function(a){this.y(this.n(b.a+a))},z:function(a){return a.className.indexOf(" video")>-1}};var I=function(){var a=document.getElementById(e.sliderId);if(a)k=new H(a)};(function(){D();N(window,"load",I)})();return{displaySlide:function(b,a){k.y(b,a)},next:function(){k.To(1)},previous:function(){k.To(-1)},getAuto:function(){return a.i},switchAuto:function(){(a.i=!a.i)&&k.To(1)},setEffect:function(a){E(a)},changeOptions:function(a){for(var b in a)e[b]=a[b];D()},getElement:function(){return c}}}
//]]>
</script>

<div id="sliderFrame">
<div id="ribbon"></div>
<div id="slider">
<a href="http://www.share123.vn/"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-IanfKPcAQmk/TsSaxYedmEI/AAAAAAAAGS4/I0TpkpHd7ig/s1600/2010_porsche_boxster-1024x640.jpg" alt="Chú thích cho ảnh"></a>

<a href="http://www.share123.vn/"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-gtEfwll4a2s/TsSbDlB1uHI/AAAAAAAAGTE/CE1FFhKDS5s/s1600/Dodge-Viper_1-1024x640.jpg" alt="Chú thích cho ảnh"/></a>
<a href="http://www.share123.vn/"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-lvVZ5-t4sCo/TsSbXseKA1I/AAAAAAAAGTQ/Oc5VpzuaoyM/s1600/Ferrari-California-1-1024x625.jpg" alt="Chú thích cho ảnh"/></a>
<a href="http://www.share123.vn/"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-MM04qAN48Ro/TsSZX30JE9I/AAAAAAAAGSs/K42XSHuVIgU/s1600/wallpaper-16004-1024x640.jpg" alt="Chú thích"/></a>
</div></div>
Sau đó Lưu lại.
Lưu ý: bạn thay link ảnhlink share123.vn thành link của các bạn.
Thay hoặc thêm mới Share123.vn chúc bạn thành công.
Tags:

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Tag liên kết

Đó chưa phải tất cả ... Chúng tôi còn 100 mẫu blog đẹp khác. View all Mẫu Template Blogger

Hãy nhanh tay gọi điện ngay đến chúng tôi theo số 0988227905 hoặc đặt hàng thiết kế ngay hôm nay theo mẫu form bên dưới.

Chúng tôi sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất cho quý khách

Hãy truy cập để trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi
Đã có
lượt Khách Hàng quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Share123.vn có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách phát triển của chúng tôi.

www.Share123.vn - Website chuyên thiết kế blogspot, zip blogger, thiết kế blog chuẩn seo, blogger responsive, Thủ thuật Blogspot, Free Template Blogspot, kho giao diện blog đẹp, premium template blogger, free template blogger, Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thiết kế Temple, design skin web chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm chất lượng, tối ưu đến tay người dùng, thiết kế theo yêu cầu của quý khách, cùng đội ngủ support chuyên nghiệp nhiệt tình, ...

Copyright 2013 © Share123.vn - Blogger Team. All right Reserved - Hotline: 0988.227.905 - Email: nguyenhuytap@gmail.com - website: www.share123.vn

0988227905